สมาชิกวุฒิสภาเตรียมลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดยะลา ติดตามความคืบหน้าเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

    วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชนกว่า 100 คนเข้าร่วม เพื่อติดตามความคืบหน้าเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองต้นแบบต่อสมาชิกวุฒิสภา 

    โดยในช่วงเช้าจะมีเวทีเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”จากนั้น ในภาคบ่าย จะเดินทางไปยังอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อมอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำหนดการทั้งหมดประชาชนสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงและการถ่ายทอดสดทาง Facebook การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา ของสมาชิกวุฒิสภาทางสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

    สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ มีพื้นที่การดำเนินงาน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง สตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต พังงา และยะลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี ปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar