ผู้ว่า ฯ ตรัง มอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน

 วันนี้ (17 ส.ค.) ที่ห้องจักรี ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2 นายกองเอกลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม ให้แก่นายประสาน บุญเนื่อง ตำแหน่ง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งควรได้รับการยกย่องและเพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล

            ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ซึ่งผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้พิจาณาผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

        ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวแสดงความยินดีว่า วันนี้ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” มีแบบและความหมาย  อักษร ภ.ป.ร.หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดน และการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทยมาแต่โบราณ ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” มาโดยตลอด ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง แพร่สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน “แผ่นดินไทย” ยิ่งกว่าชีวิตของตน ผมของแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar